BEMONSTERING VAN BODEM

 • Grond, grondwater, slib, afvalwater en baggerspecie;
 • Handmatig boormaterieel voor boringen tot 5 à 6 m-mv; Mechanisch boormaterieel voor boringen tot circa 100 m-mv;
 • Plaatsen van mini- en midifilters;
 • Uitkartering van verontreiniging m.b.v. geleidbaarheidssonderingenOnderzoek en advies;
 • Historisch onderzoek conform de NEN 5725;
 • Bodemonderzoek ondergrondse Tanks;
 • Waterbodemonderzoek conform de NEN 5720 advies;
 • Second opinion van verkennende-, nader-, saneringsonderzoeken en saneringsplannen;
 • Zowel gestandaardiseerd onderzoek als maatwerk;
 • Nader onderzoek en saneringsonderzoek;
 • Opstellen saneringsplannen en –bestekken (incl. kostenraming);
 • Milieukundige begeleiding, calamiteitenbegeleiding en directievoering saneringen;
 • Keuring van partijen grond conform het Bouwstoffenbesluit;
 • Bemiddeling en advies bij afvoer van grond, afvalwater e.d.;
 • Toepassing (secondaire) grondstoffen en bouwstoffen;
 • Vergunningaanvragen (Wvo, Wm, grondwater-onttrekking);
 • Toepassing nieuwe milieutechnologie (zoals in-situ saneringen);
 • Grondboringen (tot > 100 m diepte);
 • Het nemen van geroerde en ongeroerde monsters;
 • Het plaatsen van peilbuizen;
 • Bemonstering van grond en grondwater voor milieukundige analyses conform BRL 2000;
 • Het uitvoeren van verkennend-, nader- en saneringsonderzoek het bemonsteren en adviseren;
 • Partijkeuringen grond conform BRL SIKB 1000 (protocol 1001);
 • Het plaatsen van minifilters en midifilters.