Geo- en milieutechnisch bodemonderzoek N381

De provincie Fryslân past een deel van het bestaande wegtraject van de N381 aan van 1×2 naar 2×2 rijstroken. Het aan te passen traject loopt van Donkerbroek tot Oosterwolde. Voordat tot de realisatie van de wegaanpassingen wordt overgegaan, moet het project planologisch worden geregeld volgens de Wet ruimtelijke ordening. De provincie Fryslân stelt hiervoor een projectafwijkingsbesluit op. Voor het geo- en milieutechnisch onderdeel zijn door Mos Milieu en Mos Grondmechanica onderzoeken uitgevoerd worden waarvoor een programma van eisen was opgesteld. De onderzoeken hebben plaatsgevonden in de periode Juli 2016 – December 2017.

Doelstelling van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw en de draagkracht van de bodem. Daarnaast was het van belang om de milieuhygiënische kwaliteit en (indicatieve) hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond-, baggerspecie- en materiaalstromen vast te leggen. Dit vormde de aanleiding tot de uitvoering van een geotechnisch bodemonderzoek en milieuhygiënische verhardings-, funderings- en (water)bodemonderzoeken.

 

N381

 

Terug